Font Awesome Icons

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

Extra Large Icon
Large Icon
Medium Icon
Small Icon
Extra Small Icon
Icon Style With Different Size
Icon Class
fa-solid fa-0
fa-solid fa-1
fa-solid fa-2
fa-solid fa-3
fa-solid fa-4
fa-solid fa-5
fa-solid fa-6
fa-solid fa-7
fa-solid fa-8
fa-solid fa-9
fa-solid fa-fill-drip
fa-solid fa-arrows-to-circle
fa-solid fa-circle-chevron-right
fa-solid fa-at
fa-solid fa-trash-can
fa-solid fa-text-height
fa-solid fa-user-xmark
fa-solid fa-stethoscope
fa-solid fa-message
fa-solid fa-info
fa-solid fa-down-left-and-up-right-to-center
fa-solid fa-explosion
fa-solid fa-file-lines
fa-solid fa-wave-square
fa-solid fa-ring
fa-solid fa-building-un
fa-solid fa-dice-three
fa-solid fa-calendar-days
fa-solid fa-anchor-circle-check
fa-solid fa-building-circle-arrow-right
fa-solid fa-volleyball
fa-solid fa-arrows-up-to-line
fa-solid fa-sort-down
fa-solid fa-circle-minus
fa-solid fa-door-open
fa-solid fa-right-from-bracket
fa-solid fa-atom
fa-solid fa-soap
fa-solid fa-icons
fa-solid fa-microphone-lines-slash
fa-solid fa-bridge-circle-check
fa-solid fa-pump-medical
fa-solid fa-fingerprint
fa-solid fa-hand-point-right
fa-solid fa-magnifying-glass-location
fa-solid fa-forward-step
fa-solid fa-face-smile-beam
fa-solid fa-flag-checkered
fa-solid fa-football
fa-solid fa-school-circle-exclamation
fa-solid fa-crop
fa-solid fa-angles-down
fa-solid fa-users-rectangle
fa-solid fa-people-roof
fa-solid fa-people-line
fa-solid fa-beer-mug-empty
fa-solid fa-diagram-predecessor
fa-solid fa-arrow-up-long
fa-solid fa-fire-flame-simple
fa-solid fa-person
fa-solid fa-laptop
fa-solid fa-file-csv
fa-solid fa-menorah
fa-solid fa-truck-plane
fa-solid fa-record-vinyl
fa-solid fa-face-grin-stars
fa-solid fa-bong
fa-solid fa-spaghetti-monster-flying
fa-solid fa-arrow-down-up-across-line
fa-solid fa-spoon
fa-solid fa-jar-wheat
fa-solid fa-envelopes-bulk
fa-solid fa-file-circle-exclamation
fa-solid fa-circle-h
fa-solid fa-pager
fa-solid fa-address-book
fa-solid fa-strikethrough
fa-solid fa-k
fa-solid fa-landmark-flag
fa-solid fa-pencil
fa-solid fa-backward
fa-solid fa-caret-right
fa-solid fa-comments
fa-solid fa-paste
fa-solid fa-code-pull-request
fa-solid fa-clipboard-list
fa-solid fa-truck-ramp-box
fa-solid fa-user-check
fa-solid fa-vial-virus
fa-solid fa-sheet-plastic
fa-solid fa-blog
fa-solid fa-user-ninja
fa-solid fa-person-arrow-up-from-line
fa-solid fa-scroll-torah
fa-solid fa-broom-ball
fa-solid fa-toggle-off
fa-solid fa-box-archive
fa-solid fa-person-drowning
fa-solid fa-arrow-down-9-1
fa-solid fa-face-grin-tongue-squint
fa-solid fa-spray-can
fa-solid fa-truck-monster
fa-solid fa-w
fa-solid fa-earth-africa
fa-solid fa-rainbow
fa-solid fa-circle-notch
fa-solid fa-tablet-screen-button
fa-solid fa-paw
fa-solid fa-cloud
fa-solid fa-trowel-bricks
fa-solid fa-face-flushed
fa-solid fa-hospital-user
fa-solid fa-tent-arrow-left-right
fa-solid fa-gavel
fa-solid fa-binoculars
fa-solid fa-microphone-slash
fa-solid fa-box-tissue
fa-solid fa-motorcycle
fa-solid fa-bell-concierge
fa-solid fa-pen-ruler
fa-solid fa-people-arrows
fa-solid fa-mars-and-venus-burst
fa-solid fa-square-caret-right
fa-solid fa-scissors
fa-solid fa-sun-plant-wilt
fa-solid fa-toilets-portable
fa-solid fa-hockey-puck
fa-solid fa-table
fa-solid fa-magnifying-glass-arrow-right
fa-solid fa-tachograph-digital
fa-solid fa-users-slash
fa-solid fa-clover
fa-solid fa-reply
fa-solid fa-star-and-crescent
fa-solid fa-house-fire
fa-solid fa-square-minus
fa-solid fa-helicopter
fa-solid fa-compass
fa-solid fa-square-caret-down
fa-solid fa-file-circle-question
fa-solid fa-laptop-code
fa-solid fa-swatchbook
fa-solid fa-prescription-bottle
fa-solid fa-bars
fa-solid fa-people-group
fa-solid fa-hourglass-end
fa-solid fa-heart-crack
fa-solid fa-square-up-right
fa-solid fa-face-kiss-beam
fa-solid fa-film
fa-solid fa-ruler-horizontal
fa-solid fa-people-robbery
fa-solid fa-lightbulb
fa-solid fa-caret-left
fa-solid fa-circle-exclamation
fa-solid fa-school-circle-xmark
fa-solid fa-arrow-right-from-bracket
fa-solid fa-circle-chevron-down
fa-solid fa-unlock-keyhole
fa-solid fa-cloud-showers-heavy
fa-solid fa-headphones-simple
fa-solid fa-sitemap
fa-solid fa-circle-dollar-to-slot
fa-solid fa-memory
fa-solid fa-road-spikes
fa-solid fa-fire-burner
fa-solid fa-flag
fa-solid fa-hanukiah
fa-solid fa-feather
fa-solid fa-volume-low
fa-solid fa-comment-slash
fa-solid fa-cloud-sun-rain
fa-solid fa-compress
fa-solid fa-wheat-awn
fa-solid fa-ankh
fa-solid fa-hands-holding-child
fa-solid fa-asterisk
fa-solid fa-square-check
fa-solid fa-peseta-sign
fa-solid fa-heading
fa-solid fa-ghost
fa-solid fa-list
fa-solid fa-square-phone-flip
fa-solid fa-cart-plus
fa-solid fa-gamepad
fa-solid fa-circle-dot
fa-solid fa-face-dizzy
fa-solid fa-egg
fa-solid fa-house-medical-circle-xmark
fa-solid fa-campground
fa-solid fa-folder-plus
fa-solid fa-futbol
fa-solid fa-paintbrush
fa-solid fa-lock
fa-solid fa-gas-pump
fa-solid fa-hot-tub-person
fa-solid fa-map-location
fa-solid fa-house-flood-water
fa-solid fa-tree
fa-solid fa-bridge-lock
fa-solid fa-sack-dollar
fa-solid fa-pen-to-square
fa-solid fa-car-side
fa-solid fa-share-nodes
fa-solid fa-heart-circle-minus
fa-solid fa-hourglass-half
fa-solid fa-microscope
fa-solid fa-sink
fa-solid fa-bag-shopping
fa-solid fa-arrow-down-z-a
fa-solid fa-mitten
fa-solid fa-person-rays
fa-solid fa-users
fa-solid fa-eye-slash
fa-solid fa-flask-vial
fa-solid fa-hand
fa-solid fa-om
fa-solid fa-worm
fa-solid fa-house-circle-xmark
fa-solid fa-plug
fa-solid fa-chevron-up
fa-solid fa-hand-spock
fa-solid fa-stopwatch
fa-solid fa-face-kiss
fa-solid fa-bridge-circle-xmark
fa-solid fa-face-grin-tongue
fa-solid fa-chess-bishop
fa-solid fa-face-grin-wink
fa-solid fa-ear-deaf
fa-solid fa-road-circle-check
fa-solid fa-dice-five
fa-solid fa-square-rss
fa-solid fa-land-mine-on
fa-solid fa-i-cursor
fa-solid fa-stamp
fa-solid fa-stairs
fa-solid fa-i
fa-solid fa-hryvnia-sign
fa-solid fa-pills
fa-solid fa-face-grin-wide
fa-solid fa-tooth
fa-solid fa-v
fa-solid fa-bangladeshi-taka-sign
fa-solid fa-bicycle
fa-solid fa-staff-snake
fa-solid fa-head-side-cough-slash
fa-solid fa-truck-medical
fa-solid fa-wheat-awn-circle-exclamation
fa-solid fa-snowman
fa-solid fa-mortar-pestle
fa-solid fa-road-barrier
fa-solid fa-school
fa-solid fa-igloo
fa-solid fa-joint
fa-solid fa-angle-right
fa-solid fa-horse
fa-solid fa-q
fa-solid fa-g
fa-solid fa-notes-medical
fa-solid fa-temperature-half
fa-solid fa-dong-sign
fa-solid fa-capsules
fa-solid fa-poo-storm
fa-solid fa-face-frown-open
fa-solid fa-hand-point-up
fa-solid fa-money-bill
fa-solid fa-bookmark
fa-solid fa-align-justify
fa-solid fa-umbrella-beach
fa-solid fa-helmet-un
fa-solid fa-bullseye
fa-solid fa-bacon
fa-solid fa-hand-point-down
fa-solid fa-arrow-up-from-bracket
fa-solid fa-folder
fa-solid fa-file-waveform
fa-solid fa-radiation
fa-solid fa-chart-simple
fa-solid fa-mars-stroke
fa-solid fa-vial
fa-solid fa-gauge
fa-solid fa-wand-magic-sparkles
fa-solid fa-e
fa-solid fa-pen-clip
fa-solid fa-bridge-circle-exclamation
fa-solid fa-user
fa-solid fa-school-circle-check
fa-solid fa-dumpster
fa-solid fa-van-shuttle
fa-solid fa-building-user
fa-solid fa-square-caret-left
fa-solid fa-highlighter
fa-solid fa-key
fa-solid fa-bullhorn
fa-solid fa-globe
fa-solid fa-synagogue
fa-solid fa-person-half-dress
fa-solid fa-road-bridge
fa-solid fa-location-arrow
fa-solid fa-c
fa-solid fa-tablet-button
fa-solid fa-building-lock
fa-solid fa-pizza-slice
fa-solid fa-money-bill-wave
fa-solid fa-chart-area
fa-solid fa-house-flag
fa-solid fa-person-circle-minus
fa-solid fa-ban
fa-solid fa-camera-rotate
fa-solid fa-spray-can-sparkles
fa-solid fa-star
fa-solid fa-repeat
fa-solid fa-cross
fa-solid fa-box
fa-solid fa-venus-mars
fa-solid fa-arrow-pointer
fa-solid fa-maximize
fa-solid fa-charging-station
fa-solid fa-shapes
fa-solid fa-shuffle
fa-solid fa-person-running
fa-solid fa-mobile-retro
fa-solid fa-grip-lines-vertical
fa-solid fa-spider
fa-solid fa-hands-bound
fa-solid fa-file-invoice-dollar
fa-solid fa-plane-circle-exclamation
fa-solid fa-x-ray
fa-solid fa-spell-check
fa-solid fa-slash
fa-solid fa-computer-mouse
fa-solid fa-arrow-right-to-bracket
fa-solid fa-shop-slash
fa-solid fa-server
fa-solid fa-virus-covid-slash
fa-solid fa-shop-lock
fa-solid fa-hourglass-start
fa-solid fa-blender-phone
fa-solid fa-building-wheat
fa-solid fa-person-breastfeeding
fa-solid fa-right-to-bracket
fa-solid fa-venus
fa-solid fa-passport
fa-solid fa-heart-pulse
fa-solid fa-people-carry-box
fa-solid fa-temperature-high
fa-solid fa-microchip
fa-solid fa-crown
fa-solid fa-weight-hanging
fa-solid fa-xmarks-lines
fa-solid fa-file-prescription
fa-solid fa-weight-scale
fa-solid fa-user-group
fa-solid fa-arrow-up-a-z
fa-solid fa-chess-knight
fa-solid fa-face-laugh-squint
fa-solid fa-wheelchair
fa-solid fa-circle-arrow-up
fa-solid fa-toggle-on
fa-solid fa-person-walking
fa-solid fa-l
fa-solid fa-fire
fa-solid fa-bed-pulse
fa-solid fa-shuttle-space
fa-solid fa-face-laugh
fa-solid fa-folder-open
fa-solid fa-heart-circle-plus
fa-solid fa-code-fork
fa-solid fa-city
fa-solid fa-microphone-lines
fa-solid fa-pepper-hot
fa-solid fa-unlock
fa-solid fa-colon-sign
fa-solid fa-headset
fa-solid fa-store-slash
fa-solid fa-road-circle-xmark
fa-solid fa-user-minus
fa-solid fa-mars-stroke-up
fa-solid fa-champagne-glasses
fa-solid fa-clipboard
fa-solid fa-house-circle-exclamation
fa-solid fa-file-arrow-up
fa-solid fa-wifi
fa-solid fa-bath
fa-solid fa-underline
fa-solid fa-user-pen
fa-solid fa-signature
fa-solid fa-stroopwafel
fa-solid fa-bold
fa-solid fa-anchor-lock
fa-solid fa-building-ngo
fa-solid fa-manat-sign
fa-solid fa-not-equal
fa-solid fa-border-top-left
fa-solid fa-map-location-dot
fa-solid fa-jedi
fa-solid fa-square-poll-vertical
fa-solid fa-mug-hot
fa-solid fa-car-battery
fa-solid fa-gift
fa-solid fa-dice-two
fa-solid fa-chess-queen
fa-solid fa-glasses
fa-solid fa-chess-board
fa-solid fa-building-circle-check
fa-solid fa-person-chalkboard
fa-solid fa-mars-stroke-right
fa-solid fa-hand-back-fist
fa-solid fa-square-caret-up
fa-solid fa-cloud-showers-water
fa-solid fa-chart-bar
fa-solid fa-hands-bubbles
fa-solid fa-less-than-equal
fa-solid fa-train
fa-solid fa-eye-low-vision
fa-solid fa-crow
fa-solid fa-sailboat
fa-solid fa-window-restore
fa-solid fa-square-plus
fa-solid fa-torii-gate
fa-solid fa-frog
fa-solid fa-bucket
fa-solid fa-image
fa-solid fa-microphone
fa-solid fa-cow
fa-solid fa-caret-up
fa-solid fa-screwdriver
fa-solid fa-folder-closed
fa-solid fa-house-tsunami
fa-solid fa-square-nfi
fa-solid fa-arrow-up-from-ground-water
fa-solid fa-martini-glass
fa-solid fa-rotate-left
fa-solid fa-table-columns
fa-solid fa-lemon
fa-solid fa-head-side-mask
fa-solid fa-handshake
fa-solid fa-gem
fa-solid fa-dolly
fa-solid fa-smoking
fa-solid fa-minimize
fa-solid fa-monument
fa-solid fa-snowplow
fa-solid fa-angles-right
fa-solid fa-cannabis
fa-solid fa-circle-play
fa-solid fa-tablets
fa-solid fa-ethernet
fa-solid fa-euro-sign
fa-solid fa-chair
fa-solid fa-circle-check
fa-solid fa-circle-stop
fa-solid fa-compass-drafting
fa-solid fa-plate-wheat
fa-solid fa-icicles
fa-solid fa-person-shelter
fa-solid fa-neuter
fa-solid fa-id-badge
fa-solid fa-marker
fa-solid fa-face-laugh-beam
fa-solid fa-helicopter-symbol
fa-solid fa-universal-access
fa-solid fa-circle-chevron-up
fa-solid fa-lari-sign
fa-solid fa-volcano
fa-solid fa-person-walking-dashed-line-arrow-right
fa-solid fa-sterling-sign
fa-solid fa-viruses
fa-solid fa-square-person-confined
fa-solid fa-user-tie
fa-solid fa-arrow-down-long
fa-solid fa-tent-arrow-down-to-line
fa-solid fa-certificate
fa-solid fa-reply-all
fa-solid fa-suitcase
fa-solid fa-person-skating
fa-solid fa-filter-circle-dollar
fa-solid fa-camera-retro
fa-solid fa-circle-arrow-down
fa-solid fa-file-import
fa-solid fa-square-arrow-up-right
fa-solid fa-box-open
fa-solid fa-scroll
fa-solid fa-spa
fa-solid fa-location-pin-lock
fa-solid fa-pause
fa-solid fa-hill-avalanche
fa-solid fa-temperature-empty
fa-solid fa-bomb
fa-solid fa-registered
fa-solid fa-address-card
fa-solid fa-scale-unbalanced-flip
fa-solid fa-subscript
fa-solid fa-diamond-turn-right
fa-solid fa-burst
fa-solid fa-house-laptop
fa-solid fa-face-tired
fa-solid fa-money-bills
fa-solid fa-smog
fa-solid fa-crutch
fa-solid fa-font-awesome
fa-solid fa-cloud-arrow-up
fa-solid fa-palette
fa-solid fa-arrows-turn-right
fa-solid fa-vest
fa-solid fa-ferry
fa-solid fa-arrows-down-to-people
fa-solid fa-seedling
fa-solid fa-left-right
fa-solid fa-boxes-packing
fa-solid fa-circle-arrow-left
fa-solid fa-group-arrows-rotate
fa-solid fa-bowl-food
fa-solid fa-candy-cane
fa-solid fa-arrow-down-wide-short
fa-solid fa-cloud-bolt
fa-solid fa-text-slash
fa-solid fa-face-smile-wink
fa-solid fa-file-word
fa-solid fa-file-powerpoint
fa-solid fa-arrows-left-right
fa-solid fa-house-lock
fa-solid fa-cloud-arrow-down
fa-solid fa-children
fa-solid fa-chalkboard
fa-solid fa-user-large-slash
fa-solid fa-envelope-open
fa-solid fa-handshake-simple-slash
fa-solid fa-mattress-pillow
fa-solid fa-guarani-sign
fa-solid fa-arrows-rotate
fa-solid fa-fire-extinguisher
fa-solid fa-cruzeiro-sign
fa-solid fa-greater-than-equal
fa-solid fa-shield-halved
fa-solid fa-book-atlas
fa-solid fa-virus
fa-solid fa-envelope-circle-check
fa-solid fa-layer-group
fa-solid fa-arrows-to-dot
fa-solid fa-archway
fa-solid fa-heart-circle-check
fa-solid fa-house-chimney-crack
fa-solid fa-file-zipper
fa-solid fa-square
fa-solid fa-martini-glass-empty
fa-solid fa-couch
fa-solid fa-cedi-sign
fa-solid fa-italic
fa-solid fa-church
fa-solid fa-comments-dollar
fa-solid fa-democrat
fa-solid fa-z
fa-solid fa-person-skiing
fa-solid fa-road-lock
fa-solid fa-a
fa-solid fa-temperature-arrow-down
fa-solid fa-feather-pointed
fa-solid fa-p
fa-solid fa-snowflake
fa-solid fa-newspaper
fa-solid fa-rectangle-ad
fa-solid fa-circle-arrow-right
fa-solid fa-filter-circle-xmark
fa-solid fa-locust
fa-solid fa-sort
fa-solid fa-list-ol
fa-solid fa-person-dress-burst
fa-solid fa-money-check-dollar
fa-solid fa-vector-square
fa-solid fa-bread-slice
fa-solid fa-language
fa-solid fa-face-kiss-wink-heart
fa-solid fa-filter
fa-solid fa-question
fa-solid fa-file-signature
fa-solid fa-up-down-left-right
fa-solid fa-house-chimney-user
fa-solid fa-hand-holding-heart
fa-solid fa-puzzle-piece
fa-solid fa-money-check
fa-solid fa-star-half-stroke
fa-solid fa-code
fa-solid fa-whiskey-glass
fa-solid fa-building-circle-exclamation
fa-solid fa-magnifying-glass-chart
fa-solid fa-arrow-up-right-from-square
fa-solid fa-cubes-stacked
fa-solid fa-won-sign
fa-solid fa-virus-covid
fa-solid fa-austral-sign
fa-solid fa-f
fa-solid fa-leaf
fa-solid fa-road
fa-solid fa-taxi
fa-solid fa-person-circle-plus
fa-solid fa-chart-pie
fa-solid fa-bolt-lightning
fa-solid fa-sack-xmark
fa-solid fa-file-excel
fa-solid fa-file-contract
fa-solid fa-fish-fins
fa-solid fa-building-flag
fa-solid fa-face-grin-beam
fa-solid fa-object-ungroup
fa-solid fa-poop
fa-solid fa-location-pin
fa-solid fa-kaaba
fa-solid fa-toilet-paper
fa-solid fa-helmet-safety
fa-solid fa-eject
fa-solid fa-circle-right
fa-solid fa-plane-circle-check
fa-solid fa-face-rolling-eyes
fa-solid fa-object-group
fa-solid fa-chart-line
fa-solid fa-mask-ventilator
fa-solid fa-arrow-right
fa-solid fa-signs-post
fa-solid fa-cash-register
fa-solid fa-person-circle-question
fa-solid fa-h
fa-solid fa-tarp
fa-solid fa-screwdriver-wrench
fa-solid fa-arrows-to-eye
fa-solid fa-plug-circle-bolt
fa-solid fa-heart
fa-solid fa-mars-and-venus
fa-solid fa-house-user
fa-solid fa-dumpster-fire
fa-solid fa-house-crack
fa-solid fa-martini-glass-citrus
fa-solid fa-face-surprise
fa-solid fa-bottle-water
fa-solid fa-circle-pause
fa-solid fa-toilet-paper-slash
fa-solid fa-apple-whole
fa-solid fa-kitchen-set
fa-solid fa-r
fa-solid fa-temperature-quarter
fa-solid fa-cube
fa-solid fa-bitcoin-sign
fa-solid fa-shield-dog
fa-solid fa-solar-panel
fa-solid fa-lock-open
fa-solid fa-elevator
fa-solid fa-money-bill-transfer
fa-solid fa-money-bill-trend-up
fa-solid fa-house-flood-water-circle-arrow-right
fa-solid fa-square-poll-horizontal
fa-solid fa-circle
fa-solid fa-backward-fast
fa-solid fa-recycle
fa-solid fa-user-astronaut
fa-solid fa-plane-slash
fa-solid fa-trademark
fa-solid fa-basketball
fa-solid fa-satellite-dish
fa-solid fa-circle-up
fa-solid fa-mobile-screen-button
fa-solid fa-volume-high
fa-solid fa-users-rays
fa-solid fa-wallet
fa-solid fa-clipboard-check
fa-solid fa-file-audio
fa-solid fa-burger
fa-solid fa-wrench
fa-solid fa-bugs
fa-solid fa-rupee-sign
fa-solid fa-file-image
fa-solid fa-circle-question
fa-solid fa-plane-departure
fa-solid fa-handshake-slash
fa-solid fa-book-bookmark
fa-solid fa-code-branch
fa-solid fa-hat-cowboy
fa-solid fa-bridge
fa-solid fa-phone-flip
fa-solid fa-truck-front
fa-solid fa-cat
fa-solid fa-anchor-circle-exclamation
fa-solid fa-truck-field
fa-solid fa-route
fa-solid fa-clipboard-question
fa-solid fa-panorama
fa-solid fa-comment-medical
fa-solid fa-teeth-open
fa-solid fa-file-circle-minus
fa-solid fa-tags
fa-solid fa-wine-glass
fa-solid fa-forward-fast
fa-solid fa-face-meh-blank
fa-solid fa-square-parking
fa-solid fa-house-signal
fa-solid fa-bars-progress
fa-solid fa-faucet-drip
fa-solid fa-cart-flatbed
fa-solid fa-ban-smoking
fa-solid fa-terminal
fa-solid fa-mobile-button
fa-solid fa-house-medical-flag
fa-solid fa-basket-shopping
fa-solid fa-tape
fa-solid fa-bus-simple
fa-solid fa-eye
fa-solid fa-face-sad-cry
fa-solid fa-audio-description
fa-solid fa-person-military-to-person
fa-solid fa-file-shield
fa-solid fa-user-slash
fa-solid fa-pen
fa-solid fa-tower-observation
fa-solid fa-file-code
fa-solid fa-signal
fa-solid fa-bus
fa-solid fa-heart-circle-xmark
fa-solid fa-house-chimney
fa-solid fa-window-maximize
fa-solid fa-face-frown
fa-solid fa-prescription
fa-solid fa-shop
fa-solid fa-floppy-disk
fa-solid fa-vihara
fa-solid fa-scale-unbalanced
fa-solid fa-sort-up
fa-solid fa-comment-dots
fa-solid fa-plant-wilt
fa-solid fa-diamond
fa-solid fa-face-grin-squint
fa-solid fa-hand-holding-dollar
fa-solid fa-bacterium
fa-solid fa-hand-pointer
fa-solid fa-drum-steelpan
fa-solid fa-hand-scissors
fa-solid fa-hands-praying
fa-solid fa-arrow-rotate-right
fa-solid fa-biohazard
fa-solid fa-location-crosshairs
fa-solid fa-mars-double
fa-solid fa-child-dress
fa-solid fa-users-between-lines
fa-solid fa-lungs-virus
fa-solid fa-face-grin-tears
fa-solid fa-phone
fa-solid fa-calendar-xmark
fa-solid fa-child-reaching
fa-solid fa-head-side-virus
fa-solid fa-user-gear
fa-solid fa-arrow-up-1-9
fa-solid fa-door-closed
fa-solid fa-shield-virus
fa-solid fa-dice-six
fa-solid fa-mosquito-net
fa-solid fa-bridge-water
fa-solid fa-person-booth
fa-solid fa-text-width
fa-solid fa-hat-wizard
fa-solid fa-pen-fancy
fa-solid fa-person-digging
fa-solid fa-trash
fa-solid fa-gauge-simple
fa-solid fa-book-medical
fa-solid fa-poo
fa-solid fa-quote-right
fa-solid fa-shirt
fa-solid fa-cubes
fa-solid fa-divide
fa-solid fa-tenge-sign
fa-solid fa-headphones
fa-solid fa-hands-holding
fa-solid fa-hands-clapping
fa-solid fa-republican
fa-solid fa-arrow-left
fa-solid fa-person-circle-xmark
fa-solid fa-ruler
fa-solid fa-align-left
fa-solid fa-dice-d6
fa-solid fa-restroom
fa-solid fa-j
fa-solid fa-users-viewfinder
fa-solid fa-file-video
fa-solid fa-up-right-from-square
fa-solid fa-table-cells
fa-solid fa-file-pdf
fa-solid fa-book-bible
fa-solid fa-o
fa-solid fa-suitcase-medical
fa-solid fa-user-secret
fa-solid fa-otter
fa-solid fa-person-dress
fa-solid fa-comment-dollar
fa-solid fa-business-time
fa-solid fa-table-cells-large
fa-solid fa-book-tanakh
fa-solid fa-phone-volume
fa-solid fa-hat-cowboy-side
fa-solid fa-clipboard-user
fa-solid fa-child
fa-solid fa-lira-sign
fa-solid fa-satellite
fa-solid fa-plane-lock
fa-solid fa-tag
fa-solid fa-comment
fa-solid fa-cake-candles
fa-solid fa-envelope
fa-solid fa-angles-up
fa-solid fa-paperclip
fa-solid fa-arrow-right-to-city
fa-solid fa-ribbon
fa-solid fa-lungs
fa-solid fa-arrow-up-9-1
fa-solid fa-litecoin-sign
fa-solid fa-border-none
fa-solid fa-circle-nodes
fa-solid fa-parachute-box
fa-solid fa-indent
fa-solid fa-truck-field-un
fa-solid fa-hourglass
fa-solid fa-mountain
fa-solid fa-user-doctor
fa-solid fa-circle-info
fa-solid fa-cloud-meatball
fa-solid fa-camera
fa-solid fa-square-virus
fa-solid fa-meteor
fa-solid fa-car-on
fa-solid fa-sleigh
fa-solid fa-arrow-down-1-9
fa-solid fa-hand-holding-droplet
fa-solid fa-water
fa-solid fa-calendar-check
fa-solid fa-braille
fa-solid fa-prescription-bottle-medical
fa-solid fa-landmark
fa-solid fa-truck
fa-solid fa-crosshairs
fa-solid fa-person-cane
fa-solid fa-tent
fa-solid fa-vest-patches
fa-solid fa-check-double
fa-solid fa-arrow-down-a-z
fa-solid fa-money-bill-wheat
fa-solid fa-cookie
fa-solid fa-arrow-rotate-left
fa-solid fa-hard-drive
fa-solid fa-face-grin-squint-tears
fa-solid fa-dumbbell
fa-solid fa-rectangle-list
fa-solid fa-tarp-droplet
fa-solid fa-house-medical-circle-check
fa-solid fa-person-skiing-nordic
fa-solid fa-calendar-plus
fa-solid fa-plane-arrival
fa-solid fa-circle-left
fa-solid fa-train-subway
fa-solid fa-chart-gantt
fa-solid fa-indian-rupee-sign
fa-solid fa-crop-simple
fa-solid fa-money-bill-1
fa-solid fa-left-long
fa-solid fa-dna
fa-solid fa-virus-slash
fa-solid fa-minus
fa-solid fa-chess
fa-solid fa-arrow-left-long
fa-solid fa-plug-circle-check
fa-solid fa-street-view
fa-solid fa-franc-sign
fa-solid fa-volume-off
fa-solid fa-hands-asl-interpreting
fa-solid fa-gear
fa-solid fa-droplet-slash
fa-solid fa-mosque
fa-solid fa-mosquito
fa-solid fa-star-of-david
fa-solid fa-person-military-rifle
fa-solid fa-cart-shopping
fa-solid fa-vials
fa-solid fa-plug-circle-plus
fa-solid fa-place-of-worship
fa-solid fa-grip-vertical
fa-solid fa-arrow-turn-up
fa-solid fa-u
fa-solid fa-square-root-variable
fa-solid fa-clock
fa-solid fa-backward-step
fa-solid fa-pallet
fa-solid fa-faucet
fa-solid fa-baseball-bat-ball
fa-solid fa-s
fa-solid fa-timeline
fa-solid fa-keyboard
fa-solid fa-caret-down
fa-solid fa-house-chimney-medical
fa-solid fa-temperature-three-quarters
fa-solid fa-mobile-screen
fa-solid fa-plane-up
fa-solid fa-piggy-bank
fa-solid fa-battery-half
fa-solid fa-mountain-city
fa-solid fa-coins
fa-solid fa-khanda
fa-solid fa-sliders
fa-solid fa-folder-tree
fa-solid fa-network-wired
fa-solid fa-map-pin
fa-solid fa-hamsa
fa-solid fa-cent-sign
fa-solid fa-flask
fa-solid fa-person-pregnant
fa-solid fa-wand-sparkles
fa-solid fa-ellipsis-vertical
fa-solid fa-ticket
fa-solid fa-power-off
fa-solid fa-right-long
fa-solid fa-flag-usa
fa-solid fa-laptop-file
fa-solid fa-tty
fa-solid fa-diagram-next
fa-solid fa-person-rifle
fa-solid fa-house-medical-circle-exclamation
fa-solid fa-closed-captioning
fa-solid fa-person-hiking
fa-solid fa-venus-double
fa-solid fa-images
fa-solid fa-calculator
fa-solid fa-people-pulling
fa-solid fa-n
fa-solid fa-cable-car
fa-solid fa-cloud-rain
fa-solid fa-building-circle-xmark
fa-solid fa-ship
fa-solid fa-arrows-down-to-line
fa-solid fa-download
fa-solid fa-face-grin
fa-solid fa-delete-left
fa-solid fa-eye-dropper
fa-solid fa-file-circle-check
fa-solid fa-forward
fa-solid fa-mobile
fa-solid fa-face-meh
fa-solid fa-align-center
fa-solid fa-book-skull
fa-solid fa-id-card
fa-solid fa-outdent
fa-solid fa-heart-circle-exclamation
fa-solid fa-house
fa-solid fa-calendar-week
fa-solid fa-laptop-medical
fa-solid fa-b
fa-solid fa-file-medical
fa-solid fa-dice-one
fa-solid fa-kiwi-bird
fa-solid fa-arrow-right-arrow-left
fa-solid fa-rotate-right
fa-solid fa-utensils
fa-solid fa-arrow-up-wide-short
fa-solid fa-mill-sign
fa-solid fa-bowl-rice
fa-solid fa-skull
fa-solid fa-tower-broadcast
fa-solid fa-truck-pickup
fa-solid fa-up-long
fa-solid fa-stop
fa-solid fa-code-merge
fa-solid fa-upload
fa-solid fa-hurricane
fa-solid fa-mound
fa-solid fa-toilet-portable
fa-solid fa-compact-disc
fa-solid fa-file-arrow-down
fa-solid fa-caravan
fa-solid fa-shield-cat
fa-solid fa-bolt
fa-solid fa-glass-water
fa-solid fa-oil-well
fa-solid fa-vault
fa-solid fa-mars
fa-solid fa-toilet
fa-solid fa-plane-circle-xmark
fa-solid fa-yen-sign
fa-solid fa-ruble-sign
fa-solid fa-sun
fa-solid fa-guitar
fa-solid fa-face-laugh-wink
fa-solid fa-horse-head
fa-solid fa-bore-hole
fa-solid fa-industry
fa-solid fa-circle-down
fa-solid fa-arrows-turn-to-dots
fa-solid fa-florin-sign
fa-solid fa-arrow-down-short-wide
fa-solid fa-less-than
fa-solid fa-angle-down
fa-solid fa-car-tunnel
fa-solid fa-head-side-cough
fa-solid fa-grip-lines
fa-solid fa-thumbs-down
fa-solid fa-user-lock
fa-solid fa-arrow-right-long
fa-solid fa-anchor-circle-xmark
fa-solid fa-ellipsis
fa-solid fa-chess-pawn
fa-solid fa-kit-medical
fa-solid fa-person-through-window
fa-solid fa-toolbox
fa-solid fa-hands-holding-circle
fa-solid fa-bug
fa-solid fa-credit-card
fa-solid fa-car
fa-solid fa-hand-holding-hand
fa-solid fa-book-open-reader
fa-solid fa-mountain-sun
fa-solid fa-arrows-left-right-to-line
fa-solid fa-dice-d20
fa-solid fa-truck-droplet
fa-solid fa-file-circle-xmark
fa-solid fa-temperature-arrow-up
fa-solid fa-medal
fa-solid fa-bed
fa-solid fa-square-h
fa-solid fa-podcast
fa-solid fa-temperature-full
fa-solid fa-bell
fa-solid fa-superscript
fa-solid fa-plug-circle-xmark
fa-solid fa-star-of-life
fa-solid fa-phone-slash
fa-solid fa-paint-roller
fa-solid fa-handshake-angle
fa-solid fa-location-dot
fa-solid fa-file
fa-solid fa-greater-than
fa-solid fa-person-swimming
fa-solid fa-arrow-down
fa-solid fa-droplet
fa-solid fa-eraser
fa-solid fa-earth-americas
fa-solid fa-person-burst
fa-solid fa-dove
fa-solid fa-battery-empty
fa-solid fa-socks
fa-solid fa-inbox
fa-solid fa-section
fa-solid fa-gauge-high
fa-solid fa-envelope-open-text
fa-solid fa-hospital
fa-solid fa-wine-bottle
fa-solid fa-chess-rook
fa-solid fa-bars-staggered
fa-solid fa-dharmachakra
fa-solid fa-hotdog
fa-solid fa-person-walking-with-cane
fa-solid fa-drum
fa-solid fa-ice-cream
fa-solid fa-heart-circle-bolt
fa-solid fa-fax
fa-solid fa-paragraph
fa-solid fa-check-to-slot
fa-solid fa-star-half
fa-solid fa-boxes-stacked
fa-solid fa-link
fa-solid fa-ear-listen
fa-solid fa-tree-city
fa-solid fa-play
fa-solid fa-font
fa-solid fa-rupiah-sign
fa-solid fa-magnifying-glass
fa-solid fa-table-tennis-paddle-ball
fa-solid fa-person-dots-from-line
fa-solid fa-trash-can-arrow-up
fa-solid fa-naira-sign
fa-solid fa-cart-arrow-down
fa-solid fa-walkie-talkie
fa-solid fa-file-pen
fa-solid fa-receipt
fa-solid fa-square-pen
fa-solid fa-suitcase-rolling
fa-solid fa-person-circle-exclamation
fa-solid fa-chevron-down
fa-solid fa-battery-full
fa-solid fa-skull-crossbones
fa-solid fa-code-compare
fa-solid fa-list-ul
fa-solid fa-school-lock
fa-solid fa-tower-cell
fa-solid fa-down-long
fa-solid fa-ranking-star
fa-solid fa-chess-king
fa-solid fa-person-harassing
fa-solid fa-brazilian-real-sign
fa-solid fa-landmark-dome
fa-solid fa-arrow-up
fa-solid fa-tv
fa-solid fa-shrimp
fa-solid fa-list-check
fa-solid fa-jug-detergent
fa-solid fa-circle-user
fa-solid fa-user-shield
fa-solid fa-wind
fa-solid fa-car-burst
fa-solid fa-y
fa-solid fa-person-snowboarding
fa-solid fa-truck-fast
fa-solid fa-fish
fa-solid fa-user-graduate
fa-solid fa-circle-half-stroke
fa-solid fa-clapperboard
fa-solid fa-circle-radiation
fa-solid fa-baseball
fa-solid fa-jet-fighter-up
fa-solid fa-diagram-project
fa-solid fa-copy
fa-solid fa-volume-xmark
fa-solid fa-hand-sparkles
fa-solid fa-grip
fa-solid fa-share-from-square
fa-solid fa-child-combatant
fa-solid fa-gun
fa-solid fa-square-phone
fa-solid fa-plus
fa-solid fa-expand
fa-solid fa-computer
fa-solid fa-xmark
fa-solid fa-arrows-up-down-left-right
fa-solid fa-chalkboard-user
fa-solid fa-peso-sign
fa-solid fa-building-shield
fa-solid fa-baby
fa-solid fa-users-line
fa-solid fa-quote-left
fa-solid fa-tractor
fa-solid fa-trash-arrow-up
fa-solid fa-arrow-down-up-lock
fa-solid fa-lines-leaning
fa-solid fa-ruler-combined
fa-solid fa-copyright
fa-solid fa-equals
fa-solid fa-blender
fa-solid fa-teeth
fa-solid fa-shekel-sign
fa-solid fa-map
fa-solid fa-rocket
fa-solid fa-photo-film
fa-solid fa-folder-minus
fa-solid fa-store
fa-solid fa-arrow-trend-up
fa-solid fa-plug-circle-minus
fa-solid fa-sign-hanging
fa-solid fa-bezier-curve
fa-solid fa-bell-slash
fa-solid fa-tablet
fa-solid fa-school-flag
fa-solid fa-fill
fa-solid fa-angle-up
fa-solid fa-drumstick-bite
fa-solid fa-holly-berry
fa-solid fa-chevron-left
fa-solid fa-bacteria
fa-solid fa-hand-lizard
fa-solid fa-notdef
fa-solid fa-disease
fa-solid fa-briefcase-medical
fa-solid fa-genderless
fa-solid fa-chevron-right
fa-solid fa-retweet
fa-solid fa-car-rear
fa-solid fa-pump-soap
fa-solid fa-video-slash
fa-solid fa-battery-quarter
fa-solid fa-radio
fa-solid fa-baby-carriage
fa-solid fa-traffic-light
fa-solid fa-thermometer
fa-solid fa-vr-cardboard
fa-solid fa-hand-middle-finger
fa-solid fa-percent
fa-solid fa-truck-moving
fa-solid fa-glass-water-droplet
fa-solid fa-display
fa-solid fa-face-smile
fa-solid fa-thumbtack
fa-solid fa-trophy
fa-solid fa-person-praying
fa-solid fa-hammer
fa-solid fa-hand-peace
fa-solid fa-rotate
fa-solid fa-spinner
fa-solid fa-robot
fa-solid fa-peace
fa-solid fa-gears
fa-solid fa-warehouse
fa-solid fa-arrow-up-right-dots
fa-solid fa-splotch
fa-solid fa-face-grin-hearts
fa-solid fa-dice-four
fa-solid fa-sim-card
fa-solid fa-transgender
fa-solid fa-mercury
fa-solid fa-arrow-turn-down
fa-solid fa-person-falling-burst
fa-solid fa-award
fa-solid fa-ticket-simple
fa-solid fa-building
fa-solid fa-angles-left
fa-solid fa-qrcode
fa-solid fa-clock-rotate-left
fa-solid fa-face-grin-beam-sweat
fa-solid fa-file-export
fa-solid fa-shield
fa-solid fa-arrow-up-short-wide
fa-solid fa-house-medical
fa-solid fa-golf-ball-tee
fa-solid fa-circle-chevron-left
fa-solid fa-house-chimney-window
fa-solid fa-pen-nib
fa-solid fa-tent-arrow-turn-left
fa-solid fa-tents
fa-solid fa-wand-magic
fa-solid fa-dog
fa-solid fa-carrot
fa-solid fa-moon
fa-solid fa-wine-glass-empty
fa-solid fa-cheese
fa-solid fa-yin-yang
fa-solid fa-music
fa-solid fa-code-commit
fa-solid fa-temperature-low
fa-solid fa-person-biking
fa-solid fa-broom
fa-solid fa-shield-heart
fa-solid fa-gopuram
fa-solid fa-earth-oceania
fa-solid fa-square-xmark
fa-solid fa-hashtag
fa-solid fa-up-right-and-down-left-from-center
fa-solid fa-oil-can
fa-solid fa-t
fa-solid fa-hippo
fa-solid fa-chart-column
fa-solid fa-infinity
fa-solid fa-vial-circle-check
fa-solid fa-person-arrow-down-to-line
fa-solid fa-voicemail
fa-solid fa-fan
fa-solid fa-person-walking-luggage
fa-solid fa-up-down
fa-solid fa-cloud-moon-rain
fa-solid fa-calendar
fa-solid fa-trailer
fa-solid fa-bahai
fa-solid fa-sd-card
fa-solid fa-dragon
fa-solid fa-shoe-prints
fa-solid fa-circle-plus
fa-solid fa-face-grin-tongue-wink
fa-solid fa-hand-holding
fa-solid fa-plug-circle-exclamation
fa-solid fa-link-slash
fa-solid fa-clone
fa-solid fa-person-walking-arrow-loop-left
fa-solid fa-arrow-up-z-a
fa-solid fa-fire-flame-curved
fa-solid fa-tornado
fa-solid fa-file-circle-plus
fa-solid fa-book-quran
fa-solid fa-anchor
fa-solid fa-border-all
fa-solid fa-face-angry
fa-solid fa-cookie-bite
fa-solid fa-arrow-trend-down
fa-solid fa-rss
fa-solid fa-draw-polygon
fa-solid fa-scale-balanced
fa-solid fa-gauge-simple-high
fa-solid fa-shower
fa-solid fa-desktop
fa-solid fa-m
fa-solid fa-table-list
fa-solid fa-comment-sms
fa-solid fa-book
fa-solid fa-user-plus
fa-solid fa-check
fa-solid fa-battery-three-quarters
fa-solid fa-house-circle-check
fa-solid fa-angle-left
fa-solid fa-diagram-successor
fa-solid fa-truck-arrow-right
fa-solid fa-arrows-split-up-and-left
fa-solid fa-hand-fist
fa-solid fa-cloud-moon
fa-solid fa-briefcase
fa-solid fa-person-falling
fa-solid fa-image-portrait
fa-solid fa-user-tag
fa-solid fa-rug
fa-solid fa-earth-europe
fa-solid fa-cart-flatbed-suitcase
fa-solid fa-rectangle-xmark
fa-solid fa-baht-sign
fa-solid fa-book-open
fa-solid fa-book-journal-whills
fa-solid fa-handcuffs
fa-solid fa-triangle-exclamation
fa-solid fa-database
fa-solid fa-share
fa-solid fa-bottle-droplet
fa-solid fa-mask-face
fa-solid fa-hill-rockslide
fa-solid fa-right-left
fa-solid fa-paper-plane
fa-solid fa-road-circle-exclamation
fa-solid fa-dungeon
fa-solid fa-align-right
fa-solid fa-money-bill-1-wave
fa-solid fa-life-ring
fa-solid fa-hands
fa-solid fa-calendar-day
fa-solid fa-water-ladder
fa-solid fa-arrows-up-down
fa-solid fa-face-grimace
fa-solid fa-wheelchair-move
fa-solid fa-turn-down
fa-solid fa-person-walking-arrow-right
fa-solid fa-square-envelope
fa-solid fa-dice
fa-solid fa-bowling-ball
fa-solid fa-brain
fa-solid fa-bandage
fa-solid fa-calendar-minus
fa-solid fa-circle-xmark
fa-solid fa-gifts
fa-solid fa-hotel
fa-solid fa-earth-asia
fa-solid fa-id-card-clip
fa-solid fa-magnifying-glass-plus
fa-solid fa-thumbs-up
fa-solid fa-user-clock
fa-solid fa-hand-dots
fa-solid fa-file-invoice
fa-solid fa-window-minimize
fa-solid fa-mug-saucer
fa-solid fa-brush
fa-solid fa-mask
fa-solid fa-magnifying-glass-minus
fa-solid fa-ruler-vertical
fa-solid fa-user-large
fa-solid fa-train-tram
fa-solid fa-user-nurse
fa-solid fa-syringe
fa-solid fa-cloud-sun
fa-solid fa-stopwatch-20
fa-solid fa-square-full
fa-solid fa-magnet
fa-solid fa-jar
fa-solid fa-note-sticky
fa-solid fa-bug-slash
fa-solid fa-arrow-up-from-water-pump
fa-solid fa-bone
fa-solid fa-user-injured
fa-solid fa-face-sad-tear
fa-solid fa-plane
fa-solid fa-tent-arrows-down
fa-solid fa-exclamation
fa-solid fa-arrows-spin
fa-solid fa-print
fa-solid fa-turkish-lira-sign
fa-solid fa-dollar-sign
fa-solid fa-x
fa-solid fa-magnifying-glass-dollar
fa-solid fa-users-gear
fa-solid fa-person-military-pointing
fa-solid fa-building-columns
fa-solid fa-umbrella
fa-solid fa-trowel
fa-solid fa-d
fa-solid fa-stapler
fa-solid fa-masks-theater
fa-solid fa-kip-sign
fa-solid fa-hand-point-left
fa-solid fa-handshake-simple
fa-solid fa-jet-fighter
fa-solid fa-square-share-nodes
fa-solid fa-barcode
fa-solid fa-plus-minus
fa-solid fa-video
fa-solid fa-graduation-cap
fa-solid fa-hand-holding-medical
fa-solid fa-person-circle-check
fa-solid fa-turn-up
fa-regular fa-trash-can
fa-regular fa-message
fa-regular fa-file-lines
fa-regular fa-calendar-days
fa-regular fa-hand-point-right
fa-regular fa-face-smile-beam
fa-regular fa-face-grin-stars
fa-regular fa-address-book
fa-regular fa-comments
fa-regular fa-paste
fa-regular fa-face-grin-tongue-squint
fa-regular fa-face-flushed
fa-regular fa-square-caret-right
fa-regular fa-square-minus
fa-regular fa-compass
fa-regular fa-square-caret-down
fa-regular fa-face-kiss-beam
fa-regular fa-lightbulb
fa-regular fa-flag
fa-regular fa-square-check
fa-regular fa-circle-dot
fa-regular fa-face-dizzy
fa-regular fa-futbol
fa-regular fa-pen-to-square
fa-regular fa-hourglass-half
fa-regular fa-eye-slash
fa-regular fa-hand
fa-regular fa-hand-spock
fa-regular fa-face-kiss
fa-regular fa-face-grin-tongue
fa-regular fa-chess-bishop
fa-regular fa-face-grin-wink
fa-regular fa-face-grin-wide
fa-regular fa-face-frown-open
fa-regular fa-hand-point-up
fa-regular fa-bookmark
fa-regular fa-hand-point-down
fa-regular fa-folder
fa-regular fa-user
fa-regular fa-square-caret-left
fa-regular fa-star
fa-regular fa-chess-knight
fa-regular fa-face-laugh-squint
fa-regular fa-face-laugh
fa-regular fa-folder-open
fa-regular fa-clipboard
fa-regular fa-chess-queen
fa-regular fa-hand-back-fist
fa-regular fa-square-caret-up
fa-regular fa-chart-bar
fa-regular fa-window-restore
fa-regular fa-square-plus
fa-regular fa-image
fa-regular fa-folder-closed
fa-regular fa-lemon
fa-regular fa-handshake
fa-regular fa-gem
fa-regular fa-circle-play
fa-regular fa-circle-check
fa-regular fa-circle-stop
fa-regular fa-id-badge
fa-regular fa-face-laugh-beam
fa-regular fa-registered
fa-regular fa-address-card
fa-regular fa-face-tired
fa-regular fa-font-awesome
fa-regular fa-face-smile-wink
fa-regular fa-file-word
fa-regular fa-file-powerpoint
fa-regular fa-envelope-open
fa-regular fa-file-zipper
fa-regular fa-square
fa-regular fa-snowflake
fa-regular fa-newspaper
fa-regular fa-face-kiss-wink-heart
fa-regular fa-star-half-stroke
fa-regular fa-file-excel
fa-regular fa-face-grin-beam
fa-regular fa-object-ungroup
fa-regular fa-circle-right
fa-regular fa-face-rolling-eyes
fa-regular fa-object-group
fa-regular fa-heart
fa-regular fa-face-surprise
fa-regular fa-circle-pause
fa-regular fa-circle
fa-regular fa-circle-up
fa-regular fa-file-audio
fa-regular fa-file-image
fa-regular fa-circle-question
fa-regular fa-face-meh-blank
fa-regular fa-eye
fa-regular fa-face-sad-cry
fa-regular fa-file-code
fa-regular fa-window-maximize
fa-regular fa-face-frown
fa-regular fa-floppy-disk
fa-regular fa-comment-dots
fa-regular fa-face-grin-squint
fa-regular fa-hand-pointer
fa-regular fa-hand-scissors
fa-regular fa-face-grin-tears
fa-regular fa-calendar-xmark
fa-regular fa-file-video
fa-regular fa-file-pdf
fa-regular fa-comment
fa-regular fa-envelope
fa-regular fa-hourglass
fa-regular fa-calendar-check
fa-regular fa-hard-drive
fa-regular fa-face-grin-squint-tears
fa-regular fa-rectangle-list
fa-regular fa-calendar-plus
fa-regular fa-circle-left
fa-regular fa-money-bill-1
fa-regular fa-clock
fa-regular fa-keyboard
fa-regular fa-closed-captioning
fa-regular fa-images
fa-regular fa-face-grin
fa-regular fa-face-meh
fa-regular fa-id-card
fa-regular fa-sun
fa-regular fa-face-laugh-wink
fa-regular fa-circle-down
fa-regular fa-thumbs-down
fa-regular fa-chess-pawn
fa-regular fa-credit-card
fa-regular fa-bell
fa-regular fa-file
fa-regular fa-hospital
fa-regular fa-chess-rook
fa-regular fa-star-half
fa-regular fa-chess-king
fa-regular fa-circle-user
fa-regular fa-copy
fa-regular fa-share-from-square
fa-regular fa-copyright
fa-regular fa-map
fa-regular fa-bell-slash
fa-regular fa-hand-lizard
fa-regular fa-face-smile
fa-regular fa-hand-peace
fa-regular fa-face-grin-hearts
fa-regular fa-building
fa-regular fa-face-grin-beam-sweat
fa-regular fa-moon
fa-regular fa-calendar
fa-regular fa-face-grin-tongue-wink
fa-regular fa-clone
fa-regular fa-face-angry
fa-regular fa-rectangle-xmark
fa-regular fa-paper-plane
fa-regular fa-life-ring
fa-regular fa-face-grimace
fa-regular fa-calendar-minus
fa-regular fa-circle-xmark
fa-regular fa-thumbs-up
fa-regular fa-window-minimize
fa-regular fa-square-full
fa-regular fa-note-sticky
fa-regular fa-face-sad-tear
fa-regular fa-hand-point-left
fa-brands fa-monero
fa-brands fa-hooli
fa-brands fa-yelp
fa-brands fa-cc-visa
fa-brands fa-lastfm
fa-brands fa-shopware
fa-brands fa-creative-commons-nc
fa-brands fa-aws
fa-brands fa-redhat
fa-brands fa-yoast
fa-brands fa-cloudflare
fa-brands fa-ups
fa-brands fa-wpexplorer
fa-brands fa-dyalog
fa-brands fa-bity
fa-brands fa-stackpath
fa-brands fa-buysellads
fa-brands fa-first-order
fa-brands fa-modx
fa-brands fa-guilded
fa-brands fa-vnv
fa-brands fa-square-js
fa-brands fa-microsoft
fa-brands fa-qq
fa-brands fa-orcid
fa-brands fa-java
fa-brands fa-invision
fa-brands fa-creative-commons-pd-alt
fa-brands fa-centercode
fa-brands fa-glide-g
fa-brands fa-drupal
fa-brands fa-hire-a-helper
fa-brands fa-creative-commons-by
fa-brands fa-unity
fa-brands fa-whmcs
fa-brands fa-rocketchat
fa-brands fa-vk
fa-brands fa-untappd
fa-brands fa-mailchimp
fa-brands fa-css3-alt
fa-brands fa-square-reddit
fa-brands fa-vimeo-v
fa-brands fa-contao
fa-brands fa-square-font-awesome
fa-brands fa-deskpro
fa-brands fa-sistrix
fa-brands fa-square-instagram
fa-brands fa-battle-net
fa-brands fa-the-red-yeti
fa-brands fa-square-hacker-news
fa-brands fa-edge
fa-brands fa-threads
fa-brands fa-napster
fa-brands fa-square-snapchat
fa-brands fa-google-plus-g
fa-brands fa-artstation
fa-brands fa-markdown
fa-brands fa-sourcetree
fa-brands fa-google-plus
fa-brands fa-diaspora
fa-brands fa-foursquare
fa-brands fa-stack-overflow
fa-brands fa-github-alt
fa-brands fa-phoenix-squadron
fa-brands fa-pagelines
fa-brands fa-algolia
fa-brands fa-red-river
fa-brands fa-creative-commons-sa
fa-brands fa-safari
fa-brands fa-google
fa-brands fa-square-font-awesome-stroke
fa-brands fa-atlassian
fa-brands fa-linkedin-in
fa-brands fa-digital-ocean
fa-brands fa-nimblr
fa-brands fa-chromecast
fa-brands fa-evernote
fa-brands fa-hacker-news
fa-brands fa-creative-commons-sampling
fa-brands fa-adversal
fa-brands fa-creative-commons
fa-brands fa-watchman-monitoring
fa-brands fa-fonticons
fa-brands fa-weixin
fa-brands fa-shirtsinbulk
fa-brands fa-codepen
fa-brands fa-git-alt
fa-brands fa-lyft
fa-brands fa-rev
fa-brands fa-windows
fa-brands fa-wizards-of-the-coast
fa-brands fa-square-viadeo
fa-brands fa-meetup
fa-brands fa-centos
fa-brands fa-adn
fa-brands fa-cloudsmith
fa-brands fa-pied-piper-alt
fa-brands fa-square-dribbble
fa-brands fa-codiepie
fa-brands fa-node
fa-brands fa-mix
fa-brands fa-steam
fa-brands fa-cc-apple-pay
fa-brands fa-scribd
fa-brands fa-debian
fa-brands fa-openid
fa-brands fa-instalod
fa-brands fa-expeditedssl
fa-brands fa-sellcast
fa-brands fa-square-twitter
fa-brands fa-r-project
fa-brands fa-delicious
fa-brands fa-freebsd
fa-brands fa-vuejs
fa-brands fa-accusoft
fa-brands fa-ioxhost
fa-brands fa-fonticons-fi
fa-brands fa-app-store
fa-brands fa-cc-mastercard
fa-brands fa-itunes-note
fa-brands fa-golang
fa-brands fa-kickstarter
fa-brands fa-grav
fa-brands fa-weibo
fa-brands fa-uncharted
fa-brands fa-firstdraft
fa-brands fa-square-youtube
fa-brands fa-wikipedia-w
fa-brands fa-wpressr
fa-brands fa-angellist
fa-brands fa-galactic-republic
fa-brands fa-nfc-directional
fa-brands fa-skype
fa-brands fa-joget
fa-brands fa-fedora
fa-brands fa-stripe-s
fa-brands fa-meta
fa-brands fa-laravel
fa-brands fa-hotjar
fa-brands fa-bluetooth-b
fa-brands fa-sticker-mule
fa-brands fa-creative-commons-zero
fa-brands fa-hips
fa-brands fa-behance
fa-brands fa-reddit
fa-brands fa-discord
fa-brands fa-chrome
fa-brands fa-app-store-ios
fa-brands fa-cc-discover
fa-brands fa-wpbeginner
fa-brands fa-confluence
fa-brands fa-mdb
fa-brands fa-dochub
fa-brands fa-accessible-icon
fa-brands fa-ebay
fa-brands fa-amazon
fa-brands fa-unsplash
fa-brands fa-yarn
fa-brands fa-square-steam
fa-brands fa-500px
fa-brands fa-square-vimeo
fa-brands fa-asymmetrik
fa-brands fa-font-awesome
fa-brands fa-gratipay
fa-brands fa-apple
fa-brands fa-hive
fa-brands fa-gitkraken
fa-brands fa-keybase
fa-brands fa-apple-pay
fa-brands fa-padlet
fa-brands fa-amazon-pay
fa-brands fa-square-github
fa-brands fa-stumbleupon
fa-brands fa-fedex
fa-brands fa-phoenix-framework
fa-brands fa-shopify
fa-brands fa-neos
fa-brands fa-square-threads
fa-brands fa-hackerrank
fa-brands fa-researchgate
fa-brands fa-swift
fa-brands fa-angular
fa-brands fa-speakap
fa-brands fa-angrycreative
fa-brands fa-y-combinator
fa-brands fa-empire
fa-brands fa-envira
fa-brands fa-square-gitlab
fa-brands fa-studiovinari
fa-brands fa-pied-piper
fa-brands fa-wordpress
fa-brands fa-product-hunt
fa-brands fa-firefox
fa-brands fa-linode
fa-brands fa-goodreads
fa-brands fa-square-odnoklassniki
fa-brands fa-jsfiddle
fa-brands fa-sith
fa-brands fa-themeisle
fa-brands fa-page4
fa-brands fa-hashnode
fa-brands fa-react
fa-brands fa-cc-paypal
fa-brands fa-squarespace
fa-brands fa-cc-stripe
fa-brands fa-creative-commons-share
fa-brands fa-bitcoin
fa-brands fa-keycdn
fa-brands fa-opera
fa-brands fa-itch-io
fa-brands fa-umbraco
fa-brands fa-galactic-senate
fa-brands fa-ubuntu
fa-brands fa-draft2digital
fa-brands fa-stripe
fa-brands fa-houzz
fa-brands fa-gg
fa-brands fa-dhl
fa-brands fa-square-pinterest
fa-brands fa-xing
fa-brands fa-blackberry
fa-brands fa-creative-commons-pd
fa-brands fa-playstation
fa-brands fa-quinscape
fa-brands fa-less
fa-brands fa-blogger-b
fa-brands fa-opencart
fa-brands fa-vine
fa-brands fa-paypal
fa-brands fa-gitlab
fa-brands fa-typo3
fa-brands fa-reddit-alien
fa-brands fa-yahoo
fa-brands fa-dailymotion
fa-brands fa-affiliatetheme
fa-brands fa-pied-piper-pp
fa-brands fa-bootstrap
fa-brands fa-odnoklassniki
fa-brands fa-nfc-symbol
fa-brands fa-ethereum
fa-brands fa-speaker-deck
fa-brands fa-creative-commons-nc-eu
fa-brands fa-patreon
fa-brands fa-avianex
fa-brands fa-ello
fa-brands fa-gofore
fa-brands fa-bimobject
fa-brands fa-facebook-f
fa-brands fa-square-google-plus
fa-brands fa-mandalorian
fa-brands fa-first-order-alt
fa-brands fa-osi
fa-brands fa-google-wallet
fa-brands fa-d-and-d-beyond
fa-brands fa-periscope
fa-brands fa-fulcrum
fa-brands fa-cloudscale
fa-brands fa-forumbee
fa-brands fa-mizuni
fa-brands fa-schlix
fa-brands fa-square-xing
fa-brands fa-bandcamp
fa-brands fa-wpforms
fa-brands fa-cloudversify
fa-brands fa-usps
fa-brands fa-megaport
fa-brands fa-magento
fa-brands fa-spotify
fa-brands fa-optin-monster
fa-brands fa-fly
fa-brands fa-aviato
fa-brands fa-itunes
fa-brands fa-cuttlefish
fa-brands fa-blogger
fa-brands fa-flickr
fa-brands fa-viber
fa-brands fa-soundcloud
fa-brands fa-digg
fa-brands fa-tencent-weibo
fa-brands fa-symfony
fa-brands fa-maxcdn
fa-brands fa-etsy
fa-brands fa-facebook-messenger
fa-brands fa-audible
fa-brands fa-think-peaks
fa-brands fa-bilibili
fa-brands fa-erlang
fa-brands fa-x-twitter
fa-brands fa-cotton-bureau
fa-brands fa-dashcube
fa-brands fa-42-group
fa-brands fa-stack-exchange
fa-brands fa-elementor
fa-brands fa-square-pied-piper
fa-brands fa-creative-commons-nd
fa-brands fa-palfed
fa-brands fa-superpowers
fa-brands fa-resolving
fa-brands fa-xbox
fa-brands fa-searchengin
fa-brands fa-tiktok
fa-brands fa-square-facebook
fa-brands fa-renren
fa-brands fa-linux
fa-brands fa-glide
fa-brands fa-linkedin
fa-brands fa-hubspot
fa-brands fa-deploydog
fa-brands fa-twitch
fa-brands fa-ravelry
fa-brands fa-mixer
fa-brands fa-square-lastfm
fa-brands fa-vimeo
fa-brands fa-mendeley
fa-brands fa-uniregistry
fa-brands fa-figma
fa-brands fa-creative-commons-remix
fa-brands fa-cc-amazon-pay
fa-brands fa-dropbox
fa-brands fa-instagram
fa-brands fa-cmplid
fa-brands fa-facebook
fa-brands fa-gripfire
fa-brands fa-jedi-order
fa-brands fa-uikit
fa-brands fa-fort-awesome-alt
fa-brands fa-phabricator
fa-brands fa-ussunnah
fa-brands fa-earlybirds
fa-brands fa-trade-federation
fa-brands fa-autoprefixer
fa-brands fa-whatsapp
fa-brands fa-slideshare
fa-brands fa-google-play
fa-brands fa-viadeo
fa-brands fa-line
fa-brands fa-google-drive
fa-brands fa-servicestack
fa-brands fa-simplybuilt
fa-brands fa-bitbucket
fa-brands fa-imdb
fa-brands fa-deezer
fa-brands fa-raspberry-pi
fa-brands fa-jira
fa-brands fa-docker
fa-brands fa-screenpal
fa-brands fa-bluetooth
fa-brands fa-gitter
fa-brands fa-d-and-d
fa-brands fa-microblog
fa-brands fa-cc-diners-club
fa-brands fa-gg-circle
fa-brands fa-pied-piper-hat
fa-brands fa-kickstarter-k
fa-brands fa-yandex
fa-brands fa-readme
fa-brands fa-html5
fa-brands fa-sellsy
fa-brands fa-sass
fa-brands fa-wirsindhandwerk
fa-brands fa-buromobelexperte
fa-brands fa-salesforce
fa-brands fa-octopus-deploy
fa-brands fa-medapps
fa-brands fa-ns8
fa-brands fa-pinterest-p
fa-brands fa-apper
fa-brands fa-fort-awesome
fa-brands fa-waze
fa-brands fa-cc-jcb
fa-brands fa-snapchat
fa-brands fa-fantasy-flight-games
fa-brands fa-rust
fa-brands fa-wix
fa-brands fa-square-behance
fa-brands fa-supple
fa-brands fa-rebel
fa-brands fa-css3
fa-brands fa-staylinked
fa-brands fa-kaggle
fa-brands fa-space-awesome
fa-brands fa-deviantart
fa-brands fa-cpanel
fa-brands fa-goodreads-g
fa-brands fa-square-git
fa-brands fa-square-tumblr
fa-brands fa-trello
fa-brands fa-creative-commons-nc-jp
fa-brands fa-get-pocket
fa-brands fa-perbyte
fa-brands fa-grunt
fa-brands fa-weebly
fa-brands fa-connectdevelop
fa-brands fa-leanpub
fa-brands fa-black-tie
fa-brands fa-themeco
fa-brands fa-python
fa-brands fa-android
fa-brands fa-bots
fa-brands fa-free-code-camp
fa-brands fa-hornbill
fa-brands fa-js
fa-brands fa-ideal
fa-brands fa-git
fa-brands fa-dev
fa-brands fa-sketch
fa-brands fa-yandex-international
fa-brands fa-cc-amex
fa-brands fa-uber
fa-brands fa-github
fa-brands fa-php
fa-brands fa-alipay
fa-brands fa-youtube
fa-brands fa-skyatlas
fa-brands fa-firefox-browser
fa-brands fa-replyd
fa-brands fa-suse
fa-brands fa-jenkins
fa-brands fa-twitter
fa-brands fa-rockrms
fa-brands fa-pinterest
fa-brands fa-buffer
fa-brands fa-npm
fa-brands fa-yammer
fa-brands fa-btc
fa-brands fa-dribbble
fa-brands fa-stumbleupon-circle
fa-brands fa-internet-explorer
fa-brands fa-stubber
fa-brands fa-telegram
fa-brands fa-old-republic
fa-brands fa-odysee
fa-brands fa-square-whatsapp
fa-brands fa-node-js
fa-brands fa-edge-legacy
fa-brands fa-slack
fa-brands fa-medrt
fa-brands fa-usb
fa-brands fa-tumblr
fa-brands fa-vaadin
fa-brands fa-quora
fa-brands fa-square-x-twitter
fa-brands fa-reacteurope
fa-brands fa-medium
fa-brands fa-amilia
fa-brands fa-mixcloud
fa-brands fa-flipboard
fa-brands fa-viacoin
fa-brands fa-critical-role
fa-brands fa-sitrox
fa-brands fa-discourse
fa-brands fa-joomla
fa-brands fa-mastodon
fa-brands fa-airbnb
fa-brands fa-wolf-pack-battalion
fa-brands fa-buy-n-large
fa-brands fa-gulp
fa-brands fa-creative-commons-sampling-plus
fa-brands fa-strava
fa-brands fa-ember
fa-brands fa-canadian-maple-leaf
fa-brands fa-teamspeak
fa-brands fa-pushed
fa-brands fa-wordpress-simple
fa-brands fa-nutritionix
fa-brands fa-wodu
fa-brands fa-google-pay
fa-brands fa-intercom
fa-brands fa-zhihu
fa-brands fa-korvue
fa-brands fa-pix
fa-brands fa-steam-symbol